UCHWAŁA NR XXXII/432/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.11 ust.2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie został utworzony na mocy uchwały Nr XII/141/99 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 15 listopada 1999r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz 713 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020r. poz 1133 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.);

niniejszego statutu.

Ilekroć w Statucie mowa jest o:

- Ośrodku należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie,

- Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świebodzin,

- Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną Gminy Świebodzin nieposiadającą osobowości prawnej.

Ośrodek działa na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

Dochody i wydatki Ośrodka zostają włączone do budżetu Gminy Świebodzin.

3. 1.Siedziba Ośrodka mieści się w Świebodzinie przy ul. Sikorskiego 25.

Obszarem działania Ośrodka jest miasto i Gmina Świebodzin, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów Ośrodek może prowadzić działalność poza granicami Gminy Świebodzin.

Rozdział 2.

Cele i zadania OSiR Świebodzin

4. 1. Ośrodek realizuje zadania Gminy w zakresie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

5. Do podstawowych zadań OSiR-u w Świebodzinie należą:

1) udostępnianie mieszkańcom obiektów sportowo-rekreacyjnych pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka;

2) utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) prowadzenie działalności w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy sportowej oraz systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt sportowo-rekreacyjny;

4) administrowanie obiektami Ośrodka;

5) zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych i osób starszych;

6) udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym obiektów sportowych i rekreacyjnych, sprzętu sportowego, technicznego i wyposażenia w szczególności klubom, związkom sportowym, placówkom oświatowym, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom działającym na rzecz kultury fizycznej;

7) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świebodzin,   w tym w ramach Szkolnego Związku Sportowego i przedsięwzięć własnych;

8) współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi i innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizacji zadań statutowych Ośrodka;

9) promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;

10) tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego;

11) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowanych w ramach zadań własnych Gminy;

12) współpracowanie z miastami partnerskimi w zakresie sportu i rekreacji;

13) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności statutowej OSiR oraz rozbudowę i modernizowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych;

14) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

6. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

Do kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie jednoosobowo pracą Ośrodka w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy podległego personelu;

2) zarządzanie mieniem w ramach zarządu trwałego na podstawie Uchwał Rady Miejskiej;

3) wydawanie decyzji w formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji;

4) pełnienie funkcji przełożonego wobec pracowników Ośrodka;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych i pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Świebodzina.

Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Świebodzina.

Burmistrz Świebodzina ustala warunki płacy i pracy Dyrektora Ośrodka, jego zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz pełni w stosunku do niego funkcję zwierzchnika służbowego.

7. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Świebodzina.

Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonane w trybie odwiązującym dla jego nadania.

 

Rozdział 4.

Mienie Ośrodka i gospodarka finansowa

8. 1. Mienie Ośrodka stanowią obiekty sportowe i rekreacyjne będące własnością Gminy Świebodzin i przekazane Ośrodkowi w zarząd trwały oraz składniki majątkowe nabyte ze środków Ośrodka.

Ośrodek gospodaruje mieniem wymienionymi w załączniku nr 1do niniejszej uchwały.

9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych i kieruje się głównie efektywnością wykorzystywania mienia.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

Projekt rocznego planu finansowego przygotowuje Dyrektor Ośrodka.

Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor Ośrodka.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedkładane Burmistrzowi Świebodzina.

10. 1. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami i według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.

Obsługę finansowo-księgową oraz kontrolę rozliczeń Ośrodka prowadzi Główny Księgowy.

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

11. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Świebodzin.

12. Przychodami Ośrodka są:

1) dotacje ze środków budżetu Gminy Świebodzin;

2) odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka;

3) dobrowolne wpłaty i darowizny;

4) odsetki od środków na rachunku bankowym.

13. Odpłatność za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji określa uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

14. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Świebodzina.

15. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Świebodzinie, a zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.

16. Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie.

17. W przypadku likwidacji Ośrodka, jego zobowiązania i wierzytelności przejmuje Gmina Świebodzin.

18. Ośrodek może używać skróconej nazwy w brzmieniu OSiR Świebodzin.

19. Traci moc uchwała Nr XLIX/446/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie

Tomasz Olesiak

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXII/432/2021

Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 24 czerwca 2021r.

 

Mienie gminy przekazane w zarząd trwały Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Świebodzinie:

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 432/6 o

powierzchni 4,9348 ha położona w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej;

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/10 o pow.

0,3333ha położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Wilkowo;

Nieruchomość zabudowana położona w II obrębie Świebodzina, Park Chopina oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 294/3 o pow 0,3180 ha i działka nr 295/5 o pow. 0,0797 ha;

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w III obrębie Świebodzina, ul. Sulechowska 6 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 341/60 o pow. 1,2193 ha;

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w I obrębie Świebodzina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 195/108 o pow. 0,1049 ha;

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Świebodzinie przy ul. Zachodniej 74 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 195/6 o pow. 0,3878 ha;

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w III obrębie Świebodzina, Osiedle Łużyckie 28, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 593/22 o pow. 0,4760 ha.