Kompleks boisk sportowych przy SP 2 (park Chopina)

GODZINY OTWARCIA
Boisko wielofunkcyjne

pn.-pt. 17-21
sb.-ndz. 13-21

CENNIK

GRAFIK REZERWACYJNY

Sprawdź, kiedy obiekt lub jego część jest zarezerwowany.

 

Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych
przy Szkole Podstawowej nr 2
i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie, Park Chopina 1

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych.

2. Zarządcą kompleksu sportowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno - szatniowe.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag Gospodarza kompleksu boisk sportowych, zwanego dalej Gospodarzem obiektu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska czynne są przez cały tydzień z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy

7. Boiska dostępne są:

a) podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku do godz. 17:00, uczniowie korzystają z kompleksu boisk na odpowiedzialność nauczycieli – opiekunów grup,

b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godziny 17:00 do 21:00 w dni powszednie oraz od godziny 13:00 do 21:00 w soboty a w niedziele.

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Gospodarza obiektu osobiście lub telefonicznie.

9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych i innych, o korzystaniu z boisk decyduje Gospodarz obiektu.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody Gospodarza obiektu,

b) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolcach,

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, łuskania nasion słonecznika,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

k) wprowadzania zwierząt.

12. Zasady korzystania z boiska przez drużyny piłkarskie:

a) drużyny piłkarskie mogą nieodpłatnie korzystać z boiska do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u Gospodarza obiektu,

b) każda drużyna piłkarska może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Gospodarzem obiektu na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

c) w przypadku korzystania przez drużynę piłkarską tylko z jednego boiska / np. piłkarskiego/ pozostałe boiska/ np. wielofunkcyjne/ są ogólnodostępne.

13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

14. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za powstałe zniszczenia. Za szkody powstałe na boiskach strony odpowiadają zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy.

16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Gospodarza obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

17. Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy własne lub ustalenia innych godzin otwarcia obiektów w czasie wakacji.

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

19. Osoby do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.

20. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na ich terenie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

21. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag Gospodarza obiektu.

TELEFONY ALARMOWE          tel. kom. 112

Pogotowie Ratunkowe                           999

Straż Pożarna                                      998

Policja                                                  997