Regulamin stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie

DO POBRANIA

§1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

§2 PRZEZNACZENIE
Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich i innych imprez.
Stadion nie jest powszechnie dostępny.
Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§3
Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Kartę wstępu lub dowód uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub policji. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie wstępu. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa jego użytkownik.

§4 KONTROLA WEJŚCIOWA
Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion – bez wezwania – okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

Osoby, które nie posiadają kart wstępu i osoby stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa, nie będą wpuszczane na stadion.  

§5 ZACHOWANIE NA STADIONIE
1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.
2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz do zaleceń spikera stadionu.
3. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej, zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, również w innych sektorach.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§6 ZAKAZY
1. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
a) broni wszelkiego rodzaju
b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub trujących
d) butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału
e) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki
f) fajerwerków, kul świecących i in. przedmiotów pirotecznicznych
g) drzewców do flag i transparentów
h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
i) napojów alkoholowych
j) zwierząt

2. Ponadto ZAKAZUJE SIĘ:
a) wchodzenia lub przechodzenia prze budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkie maszty oraz dachy
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, bieżnia lekkoatletyczna, pomieszczenia wewnętrzne i służbowe)
c) rzucania wszelkimi przedmiotami
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i kul świecących
e) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu i inny sposób, zwłaszcza przez wyrzucanie przedmiotów.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
2. Wypadki lub szkody należ natychmiast zgłaszać właścicielowi stadionu.