Zarządzenie nr 23/2021
Dyrektora OSiR w Świebodzinie
z dnia 21.09.2021 r.

 

w sprawie: procedury wynajmu obiektów sportowych lub ich części pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie

 

Na podstawie art 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/443/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie  oraz Zarządzenia nr 111/K/2020 Burmistrza Świebodzina z dnia 04.11.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie do działania w imieniu gminy

ustalam:

§1. Procedury wynajmu obiektów sportowych lub ich części pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie. 

§2. Obiekty sportowe udostępniane są na zasadach określonych w cenniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/443/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie. 

§3. Obiekty sportowe udostępniane są:
1. nieodpłatnie

 a) publicznym szkołom i przedszkolom w dniach nauki szkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin w godzinach określonych w regulaminach obiektów. Pierwszeństwo korzystania z obiektu sportowego posiada szkoła, przy której obiekt jest zlokalizowany (nie dotyczy basenu),

 b) indywidualnym osobom korzystającym z obiektów zewnętrznych w godzinach otwarcia obiektów, zgodnie z grafikiem dostępności.

2. odpłatnie (zgodnie z obowiązującym cennikiem)

 a) osobom indywidualnym korzystającym z obiektów zamkniętych (hala sportowa, basen),

 b) publicznym szkołom i przedszkolom w dniach nauki szkolnej realizującym zorganizowaną naukę pływania w godzinach określonych w regulaminie basenu,

 c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym klubom sportowym, stowarzyszeniom i fundacjom działającym na terenie Gminy Świebodzin,

 d) osobom prawnym i osobom fizycznym w tym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz grupom zorganizowanym,

§4. 1.Wynajmu na wyłączność obiektu lub jego części dokonuje się na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie na druku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 dla wynajmu jednorazowego lub załącznik nr 2 dla wynajmu czasowego.

2.W przypadku przysługującej zmniejszonej odpłatności do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do zniżki (np. statut, licencję klubu), a w przypadku basenu również listę osób uprawnionych do zniżki.

§5. Grupy zorganizowane wybierają spośród siebie kierownika (opiekuna wpisanego we wniosku), który reprezentuje grupę i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z regulaminem obiektu.

§6. Obowiązkiem kierownika grupy jest:

- zapoznanie podopiecznych z regulaminem korzystania z obiektów,

- każdorazowo przed i po wynajmie sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanego obiektu lub jego części,

- przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,

- pozostawienia wynajmowanego obiektu w stanie nienaruszonym.

§7. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży.

§8. Udostępniający obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z obiektów.

§9. W przypadku organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz publiczności zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia i zapewnienia ochrony urządzeń sportowych,mienia i osób. 

§10. W przypadku organizacji imprez masowych, organizator ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność materialną za bezpieczeństwo i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.

§11. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektów sportowych zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

§12. Bezpośredni nadzór nad obiektami sportowymi pozostającymi w zarządzie trwałym Ośrodka pełni Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§13. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie określają regulaminy tych obiektów.

§14. Traci moc Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora OSiR z dnia 28.02.2020r. w sprawie zasad i trybu udostępniania i korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

§15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021r.