Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych.
 2. Zarządcą kompleksu sportowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno - szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag Gospodarza kompleksu boisk sportowych, zwanego dalej Gospodarzem obiektu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Boiska czynne są przez cały tydzień z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy
 7. Boiska dostępne są:
 8. a)podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku do godz. 17:00, uczniowie korzystają z kompleksu boisk na odpowiedzialność nauczycieli – opiekunów grup,
 9. b)boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godziny 17:00 do 21:00 w dni powszednie oraz od godziny 13:00 do 21:00 w soboty a w niedziele.
 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Gospodarza obiektu osobiście lub telefonicznie.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych i innych, o korzystaniu z boisk decyduje Gospodarz obiektu.
 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:
 14. a)korzystania z boisk bez zgody Gospodarza obiektu,
 15. b)używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolcach,
 16. c)wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,
 17. d)niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 18. e)wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 19. f)palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, łuskania nasion słonecznika,
 20. g)zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych i metalowych,
 21. h)przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 22. i)zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 23. j)przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
 24. k)wprowadzania zwierząt.
 25. Zasady korzystania z boiska przez drużyny piłkarskie:
 26. a)drużyny piłkarskie mogą nieodpłatnie korzystać z boiska do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u Gospodarza obiektu,
 27. b)każda drużyna piłkarska może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Gospodarzem obiektu na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
 28. c)w przypadku korzystania przez drużynę piłkarską tylko z jednego boiska / np. piłkarskiego/ pozostałe boiska/ np. wielofunkcyjne/ są ogólnodostępne.
 29. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 30. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za powstałe zniszczenia. Za szkody powstałe na boiskach strony odpowiadają zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 31. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy.
 32. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Gospodarza obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 33. Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy własne lub ustalenia innych godzin otwarcia obiektów w czasie wakacji.
 34. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 35. Osoby do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.
 36. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na ich terenie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
 37. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag Gospodarza obiektu.

TELEFONY ALARMOWE          tel. kom. 112

Pogotowie Ratunkowe                           999

Straż Pożarna                                      998

Policja                                                  997