Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”

 

1.      Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2.      Boiska są czynne w następujących terminach:

a)      planowe zajęcia szkolne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 Świebodzin w okresie roku szkolnego

-       poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00

b)     boiska dostępne dla wszystkich chętnych

-       poniedziałek-piątek godz. 16.00-22.00

-       sobota godz. 10.00-22.00

-       niedziela godz. 10.00-22.00

3.      Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 ”b” koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

4.      W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w czasie ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5.      Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „rejestru użytkowników” prowadzonego przez instruktora sportu.

6.      Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7.      Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.

8.      Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

9.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie  z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b)     wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk;

d)     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia, pestek słonecznika oraz żucia gumy (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska);

f)      zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g)     przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h)     zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

i)       przebywania na terenie kompleksu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;

j)       wprowadzania zwierząt;

k)     korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 9 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

-       nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

-       zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

-       nakazać opuszczenie terenu kompleksu boisk.

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Korzystający z obiektów po skończonych zajęciach zobowiązany jest zdać ww. sprzęt instruktorowi sportu.

13. Przed każdymi zajęciami prowadzący ww. ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel przedmiotu.

15. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (instruktor sportu, trener, nauczyciel, rodzic). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.

16. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

17. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

18. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

19. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,   a w szczególności do uwag instruktora sportu.

21. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu boisk decyduje instruktor sportu.

22. Użytkownicy korzystający z boisk zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania przepisów BHP i p-poż.

23. Właściciel kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.

24. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego (z art. 51 §1 i 2 Kw, art.54 Kw), a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk). Również podlegać będzie zakazowi dalszych wstępów na boiska.

 

TELEFONY ALARMOWE

Telefon ratunkowy.....................................112

Pogotowie Ratunkowe...............................999

Straż Pożarna.............................................998

Policja........................................................997

Pogotowie energetyczne............................991

TELEFONY DO ZARZĄDCY OBIEKTU

Urząd Miejski w Świebodzinie................068 4750 880

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6........068 4752 276